Sak 1: Åpning


Forslag 1. Godkjenning av innkalling

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Innkallingen godkjennes. 


Forslag 2. Godkjenning av delegater

 

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Delegatene godkjennes.


Forslag 3. Godkjenning av dagsorden

Forslagsstiller: Landsstyret

 1. Åpning, konstituering av møtet
  a) Godkjenning av innkalling
  b) Godkjenning av delegater
  c) Valg av to ordstyrere
  d) Valg av to protokollsekretærer
  e) Godkjenning av dagsorden
  f) Godkjenning av forretningsorden og valgreglement
  g) Valg av redaksjonskomité(er)
  h) Valg av tellekorps
 2. Beretning for perioden 2015-17
 3. Regnskap, revisjonsberetninger og desisjonsrapporter
 4. Vedtekter
 5. Andre forslag
 6. Program 2017 - 2019
 7. Tiltaksplan 2017 - 2019
 8. Økonomiske retningslinjer 2017 - 2019
  a) Økonomiske rammer og hovedmål
  b) Fordelingen av vederlagsmidlene
  c) Kontingentvedtak
 9. Valg

Forslag 4: Forretningsorden og valgreglement

Forslagsstiller: Landsstyret

 

(Punkter iht. NJs vedtekter er merket *) 

 

Forretningsorden

 1. Landsmøtet er åpent, med mindre det vedtas å behandle en sak for lukkede dører (* § 22 c). Alle NJ-medlemmer har adgang til landsmøtet som tilhørere.  
 2. NJs leder åpner landsmøtet og leder møtet under konstitueringen. Ingen må forlate landsmøtet uten innvilget permisjon. Permisjonssøknader skal så tidlig som mulig leveres direkte til ordstyrerne.  
 3. Landsmøtet velger følgende landsmøtefunksjonærer:
  - To ordstyrere. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.*
  - To protokollsekretærer.
  - Redaksjonskomiteer.
  - Tellekorps (* §22 a).
 4. Begrensninger i taletid kan bestemmes av landsmøtet (* § 22 c).
  Utgangspunktet er: Taletiden er tre minutter for innlegg. Det gis anledning til 2 replikker per taler, samt svar fra taler – inntil 1 minutt hver.  
 5. Til forretningsorden kan ingen få ordet mer enn 2 ganger til hver sak.
 6. Forslag, unntatt de som gjelder forretningsorden, må leveres elektronisk (* § 22 c). Trekkes forslag skal dette gjøres skriftlig til ordstyrer. 
 7. Siste frist for inntegning av talere til den enkelte sak (strek) fastsettes av landsmøtet etter forslag fra ordstyrer. Alle forslag må være levert og referert før strek settes. Når strek er satt, kan forslag i saken ikke fremmes. 
 8. Vedtak treffes om ikke annet følger av NJs vedtekter ved alminnelig flertall, unntatt ved vedtektsendring hvor det kreves 2/3 flertall. Ved stemmelikhet betraktes et forslag som forkastet.* Dersom 20 eller flere delegater krever det, skal avstemningen foretas skriftlig (* § 22 c). 
 9. Landsstyret har ikke stemmerett under behandlingen av beretning, regnskap, eller andre saker som angår ansvarsfrihet for landsstyrets tidligere vedtak (* § 22 c). 
 10. Landsmøtet kan med 4/5 flertall blant samtlige stemmeberettigede vedta å behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten, såfremt saken ikke innebærer vedtektsendringer. Vedtak i slike saker krever samme flertall blant samtlige stemmeberettigede.* Delegatene kan bare fremme forslag om vedtektsendring for de paragrafer som det allerede er fremmet endringsforslag til – og bare om det tema som endringsforslaget omhandler.  
 11. Landsmøtet kan henvise forslag til redaksjonskomiteene. Komiteene kan ikke fremme nye saker for landsmøtet.
 12. Ved valg er benkeforslag tillatt, men kan bare gjelde kandidater som har sagt seg villige til å motta valg (* § 21).
 13. Ledere av NJs sentralt oppnevnte forhandlingsutvalg og konserntillitsvalgte har møte- og talerett på landsmøtet.  
 14. 1. vara til landsstyret har møte-, tale- og forslagsrett på landsmøtet.
 15. NJs sekretariatsleder og rådgivere har tale- og forslagsrett på landsmøtet (* § 38).

Valgreglement 

 1. Det velges et tellekorps bestående av 6 medlemmer. Tellekorpset assisterer dirigentene under avstemninger. 
 2. Ved valg av en person er valget ikke avgjort før en av kandidatene har oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke, forkastede og avholdende stemmer regnes ikke med ved opptellingen av antall avgitte  stemmer.  
 3. Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg idet man for hver ny valgomgang utelater den kandidat som fikk færrest stemmer ved den foregående votering. 

Forslag 5. Valg av ordstyrere

Forslagstiller: Landsstyret

 •  Julie Teresa Olsen, Stavanger Aftenblad
 • Terje Eidsvaag, Adresseavisen

Forslag 6. Valg av tellekorps

Kjersti Fikse Ness, Adresseavisen

Alexander Berg, Egmont Publishing

Trond Lepperød, Nettavisen

Håkon  Iversen, NRK Troms

Elin Svendsen, Romerikes Blad

Beate Nygård, Rana Blad


Forslag 7. Valg av protokollsekretærer

Forslagstiller: Landsstyret

 • Stein Svendsen, NJ
 • Knut Skaslien, NJ

Forslag 8: Valg av redaksjonskomite for tiltaksplan, program og økonomiske retningslinjer

Forslagstiller: Landsstyret

 

Dag Idar Tryggestad, LS (leder)

Baard Zakariassen, OJ

Anette Andresen, NJ Frilans

Dennis Ravndal, NJ i Schibsted

Sonja Nordanger, NJ i Aller Media

Håkon Okkenhaug, LS

Rolf Johansen, NJ i NRK

Kjersti Fikse Ness, Adressa


Forslag 9: Valg av redaksjonskomite for vedtekter og uttalelser

Forslagstiller: Landsstyret

 

Finn Våga, LS (leder)

Pål Hellesnes, LS

Lars Døvle Larsen, NJ i Amedia

Richard Aune, NJ i NRK

Stein Akre, TV2

Ingerid Salvesen, NJ Frilans

Gunnhild Sindre, NJ i Polaris

Tom Benjaminsen, leder i Troms Journalistlag