Sak 5: Andre forslag


Forslag nr. 45: Nei til prisdiktat og uakseptabelt lave honorarer for mediefrilansere

 

Forslagsstiller: NJ Frilans

 

 

 

Vi står nå i en situasjon hvor mange frilansere regelrett utsettes for sosial dumping, gjennom dårlige arbeidsvilkår og/eller prisdiktat. Frilansere er tvunget til å forhandle en og en om honorar med de store mediehusene, de har ikke rett til kollektive lønnsforhandlinger. Dette utnytter mediebedriftene til ensidig å diktere honorarnivået, og honorarene dekker ikke frilansernes egne kostnader til ferie, administrasjon, utstyr, skatter og avgifter som er nødvendig for å være frilanser. 

 

 

Svært mange frilansjournalister og fotojournalister har derfor problemer med å oppnå en årsinntekt på nivå med minstelønnen i NJs tariffavtaler inngått med de samme mediebedriftene.

 

 

Dagens situasjon er en trussel mot arbeidsvilkårene i hele bransjen. Ett av de viktigste satsningsområdene for NJ bør være å styrke rettighetene til frilanserne. Neste skritt er å utarbeide og innarbeide nye veiledende satser overfor oppdragsgivere og mediebedrifter som signaliserer nødvendig honorarnivå for at en frilansers arbeidstid verdsettes på linje med en ansatt journalist. Så lenge frilanserne underbetales, er det lett for mediehusene å nedbemanne de fast ansatte og heller hyre inn billig arbeidskraft. NJ krever lik lønn for likt arbeid. 

 

 

Både frilanserne, klubbene, de ansatte og NJ som organisasjon vil tjene på å få styrket lønns- og arbeidsvilkårene til frilanserne. Dette er en felles kamp for alle journalister i NJ.

 

 

 

 

Landsstyret støtter uttalelsen fra NJ Frilans.

 

 


For NJ Frilans

Ian O. Kjenne

 

 


Forslag nr. 46: NJ krever kursendring i mediepolitikken

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Norske medier går gjennom en svært krevende periode, med enorme utfordringer i å skape økonomisk grunnlag for fri og uavhengig journalistikk. Annonseinntektene trues av store multinasjonale aktører, og inntektene fra de gamle abonnements- og løssalgsordningene er under press. Samtidig har nye, digitale abonnements- og betalingsløsninger ennå ikke modnet. Også allmennkringkasteren NRKs inntekter er under press. En konsekvens av dette er at tallet på aktive journalister i Norge er på vei ned. Som Mediemangfoldsutvalget påpeker er mediemangfold en viktig forutsetning for demokrati og ytringsfrihet. Fortsetter den negative utviklingen i mediebransjen vil det kunne underminere pressens mulighet til å bidra som kritisk korrektiv.

 

I en slik situasjon vil NJ ta til orde for at det trengs en omlegging av mediepolitikken fra landets politiske myndigheter. På flere felter bør myndighetene legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for pressen:

  • De stadige omkampene om pressestøtteordningene bør avsluttes. For mange medier er pressestøtteordningene økonomisk viktig. Det er et stort politisk flertall på Stortinget for å videreføre de ordningene man har. Stadige omkamper skaper kun uro og usikkerhet i en presset bransje.
  • Avisene må sikres en stabil og pålitelig distribusjonsløsning i distriktene. Regjeringens avtale med aktører som ikke leverer avisene slik det er avtalt bør avsluttes.
  • Mva-fritaket for digitale medier er et godt tiltak, men det er avgjørende at journalistikk fra alle nyhets- og aktualitetsmedier blir en del av dette fritaket, inkludert fagblader og magasiner.
  • NRK må sikres stabile og forutsigbare økonomiske rammer som ivaretar redaksjonell uavhengighet og muliggjør at de kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag.
  • Mediemangfoldet i Norge må sikres, deriblant en kommersiell allmennkringkaster med norskprodusert innhold og hovedkontor utenfor Oslo.
  • Stortinget bør følge opp Mediemangfoldsutvalgets forslag om midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift for mediene.

Høsten 2017 er det Stortingsvalg. Sterke, frie og kritiske medier er en viktig bestanddel av et velfungerende demokrati. Norsk Journalistlag vil på det sterkeste oppfordre partiene om å klargjøre hva slags mediepolitikk de ønsker å føre i den kommende Stortingsperioden.

 


Forslag nr. 47: Inkludering av eksiljournalister og -fotografer i Norge

Forslagsstiller: NJ Frilans

 

Mange journalister og fotografer må flykte fra hjemlandet på grunn av trusler, fengsling, vold og trakassering, fordi de utøver journalistikk. Flere har kommet til Norge, men opplever at det er vanskelig å bli en del av det norske journalistmiljøet.

 

NJ skal arbeide for å inkludere våre kollegaer fra ulike land. Målet er å skape nettverk mellom norske og utenlandske kollegaer, for å øke mulighetene for at eksiljournalister og – fotografer kan fortsette å arbeide i media.

  • Landsmøtet utfordrer NJ til å arbeide for inkludering ved mellom annet å  arrangere faglige kurs og workshop.
  • Landsmøtet utfordrer lokallagene og redaksjonsklubbene til å involvere eksilkollegaer i faglige og sosiale arrangement.
  • Landsmøtet utfordrer mediebedrifter over hele landet til å aktivisere og åpne opp for samarbeid gjennom mellom annet praksisplasser.

 

Landsstyret har avist denne uttalelsen fra NJ Frilans. NJ Frilans har søkt og fått bevilget penger for å arrangere faglige kurs og workshop med tema eksiljournalister- og fotografer.


Forslag 66. Stopp trakasseringen av journalister i Hviterussland!

Forslagsstiller: NJ Frilans

 

Norsk Journalistlag vil på det sterkeste protestere mot at hviterussiske journalister hindres i å levere fri og uavhengig journalistikk, og mot myndighetenes vilkårlige arrestasjoner og trusler mot enkeltjournalister. Vi krever at alle journalister i Hviterussland, både ansatte og frilansere, uhindret kan utøve sitt yrke og rapportere om daglige hendelser.

Den siste tiden har det vært økt trakassering mot journalister i Hviterussland. BAJ, den uavhengige hviterussiske journalistorganisasjonen, opplyser at de opp til 10. mars hadde registrert 28 fengslinger av journalister. En ny bølge av protester mot økt skattlegging av arbeidsledige har utløst vilkårlige arrestasjoner og trusler fra myndighetene, åpenbart for å hindre mediene å dekke protestene.

I dagene som fulgte økte protestene både i Minsk og andre byer i landet, og 12. mars ble 18 journalister og bloggere pågrepet og bøtelagt med ulike påskudd.

Frilansjournalisten Larysa Shchyrakova fra Homiel er en av dem som gjentatte ganger er blitt arrestert og bøtelagt for sitt arbeid som journalist. Nå har politiet i hennes fravær oppsøkt Shchyrakovas foreldre og truet med å overføre sønnen Sviataslau på ti år til et barnehjem hvis hun ikke slutter å jobbe som frilansjournalist.

Vi oppfordrer også andre journalistorganisasjoner til å støtte våre hviterussiske kolleger og kreve at trakasseringen opphører.


Oslo, 22. mars 2017


Forslag 68. Endring av forslag 46: "NJ krever kursendring i mediepolitikken"

Forslagsstiller: Andreas W. H. Lindvåg, klubbleder, Vårt Land

 

Foreslår endring i femte kulepunkt så teksten blir:

"Mediemangfoldet i Norge må sikres, deriblant en kommersiell allmennkringkaster med norskprodusert innhold og hovedkontor utenfor Oslo, samt både sterke lokalmedier og riksdekkende, meningsbærende aviser"

Begrunnelse:

De riksdekkende, meningsbærende avisene Vårt Land, Klassekampen, Dagen, Nationen og Dagsavisen angripes gjerne når politikere vil se på produksjonstilskuddet. Denne gangen er det særlig Vårt Land som vil rammes hardt dersom Mediemangfoldsutvalgets forslag om et andelstak på 27 prosent blir virkelighet. NJ bør understreke denne gruppen avisers betydning for mediemangfoldet. Endringsforslaget er også ment å understreke at lokalpressen og de riksdekkende, meningsbærende avisene ikke bør settes opp mot hverandre.


Forslag 76. Tilleggspunkt til Forslag nr. 46 "NJ krever kursendring i mediepolitikken

Forslagsstiller: Stein Akre, TV2

 

-Utenlandske selskap som distribuerer norskprodusert innhold i det norske markedet må skatte -og avgiftbelegges

Bakgrunn;

Aktører som Facebook og Google trekker over 4 milliarder kroner ut av det norske medieemarkedet uten at de betaler selskapsskatt.


Forslag 77. Endring i teksten til forslag 46: en ny mediepolitikk

Forslagsstiller: Ivar Værnesbranden

 

Foreslår at "bør" blir endret til "må".


Forslag 78. Endringsforslag til forslag nr 45

Forslagsstiller: NJ Frilans

 

Revidert forslag til uttalelse fra NJ Frilans på NJs landsmøte 2017

 

Nei til uakseptabelt lave honorarer for frilansere.

 

Vi står nå i en situasjon hvor mange frilansere utsettes for sosial dumping, gjennom uakseptable arbeidsvilkår og/eller prisdiktat. Frilansere må forhandle én og én om honorar med de store mediehusene. Dette utnytter mediebedriftene til ensidig å diktere honorarnivåer som er så lave at svært mange frilansere har problemer med å oppnå en årsinntekt på nivå med minstelønnen nedfelt i NJs tariffavtaler.

 

NJ krever lik lønn for likt arbeid. Dagens situasjon er en trussel mot arbeidsvilkårene i hele bransjen. Frilansernes svake stilling legger indirekte et press også på ansatte kolleger. Derfor er det nødvendig å utarbeide og innarbeide nye veiledende satser overfor oppdragsgivere for å signalisere hvilket honorarnivå som er nødvendig for å verdsette en frilansers arbeidstid på linje med andre kolleger. Så lenge frilanserne underbetales, er det lett for mediehusene å nedbemanne de fast ansatte og heller hyre inn billig arbeidskraft.

 

Forslag 81. Nei til uakseptabelt lave honorarer for frilansere


Forslagsstiller: Redaksjonskomite vedtekter og andre forslag

 

Vi står nå i en situasjon hvor mange frilansere utsettes for sosial dumping, gjennom uakseptable arbeidsvilkår og/eller prisdiktat. Frilanserene forhandler én og én om honorar med de store mediehusene. Dette utnytter mange mediebedrifter til å diktere honorarnivåer som er så lave at svært mange frilansere har problemer med å oppnå en årsinntekt på nivå med minstelønnen nedfelt i NJs tariffavtaler.

 

NJ krever lik lønn for likt arbeid. Dagens situasjon er en trussel mot arbeidsvilkårene i hele bransjen. Frilansernes svake stilling legger indirekte et press også på ansatte kolleger. NJ utarbeider nå nye veiledende satser. NJ mener at det bør være selvsagt at arbeidsgivere i mediebransjen bidrar til å unngå sosial dumping. Derfor må de ta de veiledende satsene på alvor og verdsette frilanseres arbeidstid på linje med andre kolleger. Så lenge frilanserne underbetales, er det lett for mediehusene å nedbemanne de fast ansatte og heller hyre inn billig arbeidskraft.


Forslag 83. NJ krever kursendring i mediepolitikken

Forslagsstiller: Redaksjonskomite vedtekter og andre forslag

 

Norske medier går gjennom en svært krevende periode, med enorme utfordringer i å skape økonomisk grunnlag for fri og uavhengig journalistikk. Annonseinntektene trues av store multinasjonale aktører, og inntektene fra de gamle abonnements- og løssalgsordningene er under press. Samtidig har nye, digitale abonnements- og betalingsløsninger ennå ikke modnet. Også allmennkringkasteren NRKs inntekter er under press. En konsekvens av dette er at tallet på aktive journalister i Norge er på vei ned. Som Mediemangfoldsutvalget påpeker er mediemangfold en viktig forutsetning for demokrati og ytringsfrihet. Fortsetter den negative utviklingen i mediebransjen vil det kunne underminere pressens mulighet til å bidra som kritisk korrektiv.

I en slik situasjon vil NJ ta til orde for at det trengs en omlegging av mediepolitikken fra landets politiske myndigheter. På flere felter må myndighetene legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for pressen:

* De stadige omkampene om pressestøtteordningene må avsluttes. For mange medier er pressestøtteordningene økonomisk viktig. Det er et stort politisk flertall på Stortinget for å videreføre de ordningene man har. Stadige omkamper skaper kun uro og usikkerhet i en presset bransje. NJ går mot Mediemangfoldutvalgets forslag om å senke taket på produksjonsstøtten.

* Avisene må sikres en stabil og pålitelig distribusjonsløsning i distriktene. Regjeringens avtale med aktører som ikke leverer avisene slik det er avtalt må avsluttes.

* Mva-fritaket for digitale medier er et godt tiltak, men det er avgjørende at journalistikk fra alle nyhets- og aktualitetsmedier blir en del av dette fritaket, inkludert fagblader og magasiner.

* NRK må sikres stabile og forutsigbare økonomiske rammer som ivaretar redaksjonell uavhengighet og muliggjør at de kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

* Mediemangfoldet i Norge må sikres, deriblant en kommersiell allmennkringkaster med norskprodusert innhold og hovedkontor utenfor Oslo.

* Stortinget må følge opp Mediemangfoldsutvalgets forslag om midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift for mediene.

* Utenlandske selskap som distribuerer norskprodusert innhold i det norske markedet må skatte- og avgiftbelegges.

Høsten 2017 er det Stortingsvalg. Sterke, frie og kritiske medier er en viktig bestanddel av et velfungerende demokrati. Norsk Journalistlag vil på det sterkeste oppfordre partiene om å klargjøre hva slags mediepolitikk de ønsker å føre i den kommende Stortingsperioden.


Forslag 87. Stopp trakasseringen av journalister i Hviterussland!

Forslagsstiller: Redaksjonskomite vedtekter og andre forslag

 

Norsk Journalistlag vil på det sterkeste protestere mot at hviterussiske journalister hindres i å levere fri og uavhengig journalistikk, og mot myndighetenes vilkårlige arrestasjoner og trusler mot enkeltjournalister. Vi krever at alle journalister i Hviterussland, både ansatte og frilansere, skal kunne utøve sitt yrke og rapportere.

Den siste tiden har det vært økt trakassering mot journalister i Hviterussland. BAJ, den uavhengige hviterussiske journalistorganisasjonen, opplyser at de opp til 10. mars hadde registrert 28 fengslinger av journalister. En ny bølge av protester mot økt skattlegging av arbeidsledige har utløst vilkårlige arrestasjoner og trusler fra myndighetene, åpenbart for å hindre mediene å dekke protestene.

I dagene som fulgte økte protestene både i Minsk og andre byer i landet, og 12. mars ble 18 journalister og bloggere pågrepet, bøtelagt, truet med fengsel og truet med blant annet å bli fratatt barn.

Vi oppfordrer også andre journalistorganisasjoner til å støtte våre hviterussiske kolleger og kreve at trakasseringen opphører.