Sak 7: Tiltaksplan


Forslag nr. 50: Tiltaksplan 2017 – 2019

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår

 • Sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser og tariffavtaler som gjør yrket attraktivt og lønnsomt.
 • Jobbe for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår i redaksjoner som er rammet av nedbemanning.
 • Jobbe for å øke frilansernes honorarer i mediebransjen, og innarbeide nye veiledende satser.
 • Revidere tariffpolitikken til NJ med deltagelse fra hele organisasjonen.
 • Jobbe for en innstramming i adgangen til midlertidige ansettelser, og en styrking av ansattes og fagorganisertes rettigheter i arbeidsmiljøloven.

 

Et sterkere NJ

NJ skal:

 • jobbe for å øke organisasjonsgraden - særlig blant frilansere og i produksjons- og teknologimiljøene.
 • være mer synlig med sitt arbeid.
 • styrke og støtte tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen.
 • styrke NJs frilansarbeid basert på endringene i åndsverkloven.

Minst to av landsstyremøtene i perioden bør holdes utenfor Oslo.
Landsstyrets økonomiske og politiske prioriteringer skal sikre en bærekraftig økonomi innen 2020.

 

 

Forsvare fri, kritisk og uavhengig journalistikk

 • Jobbe mot sammenblanding av kommersielt og redaksjonelt innhold slik at publikum ikke er i tvil om hva som er uavhengig journalistikk.
 • Jobbe for å utvikle og utvide støtteordninger og rammebetingelser for journalistikk.
 • Jobbe for mediemangfold
 • Jobbe for at offentlighetsprinsippene etterleves.

Forslag nr. 51: Revidert punkt under overskriften «Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår»

Forslagsstiller: NJ Frilans

 

Jobbe for å øke frilansernes honorarer i mediebransjen, og innarbeide nye veiledende satser

 

Begrunnelse:

 

Frilansere blir stadig oftere møtt med prisdiktat fra oppdragsgivere. Mediebedriftene utnytter sin styrke ved å presse frilansernes honorarer så lavt at det er lønnsomt å si opp ansatte og erstatte dem med frilansere. Samtidig utnytter de frilansernes svakhet ved at de etter norsk lov ikke har rett til å forhandle kollektivt om honorarer, til å diktere honorarene ensidig.

 

Så lenge NJ ikke rår over legale maktmidler til å stå imot mediebedriftenes honorarpress, er det viktigere enn noensinne å synliggjøre hva frilansere faktisk tjener og gapet mellom hva en frilanser og en ansatt får for samme jobb. 

 

NJ har gjennom frilanskalkulatoren og NJ Timepris innarbeidet gode verktøy for frilansernes egen prisberegning, men disse er best egnet til frilansernes interne bruk. Neste skritt er å utarbeide veiledende satser for NJs frilansjournalister og -fotografer som reflekterer det reelle lønnsnivået til NJ-organiserte journalister, og fronte disse overfor mediebransjen. 

 

Det norske arbeidslivet er basert på prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Bare ved å synliggjøre hva dette innebærer i frilansernes honorarer kan vi argumentere mot en fortsatt utvikling der journalister mister faste jobber fordi arbeidsgivere sparer penger ved å leie inn underbetalte frilansere.

 

 

Landsstyret: Forslaget er innarbeidet i landsstyrets forslag til tiltaksplan.


Forslag nr. 52: Nytt punkt under overskriften «Et sterkere og mer synlig NJ»

Forslagsstiller: NJ Frilans

 

(NJ skal) 

- utarbeide en ny frilansstrategi som ivaretar mediefrilansernes behov.

 

Begrunnelse:

 

NJs frilansstrategi er 10 år gammel, og speiler en virkelighet som er totalt forandret. Arbeidsmarkedet er tøffere, de fleste frilansere er næringsdrivende eller ansatt i eget selskap, mens de fremdeles i realiteten er arbeidstakere som leverer arbeidskraft for egen lønn. Flere mediebedrifter benytter byråer og mellomledd som igjen har avtaler med frilansere, og stadig flere frilansere slår seg sammen i grupper som jobber med felles prosjekter i ulike former.

 

Vi mener at NJ trenger å oppdatere sin forente strategi som grunnlag for den frilanspolitikken NJ skal føre, basert på dagens og morgendagens virkelighet. Mens NJ som tarifforganisasjon jobber innen definerte rammer i lov- og avtaleverk, er det ingen tilsvarende klarhet i hvordan en fagorganisasjon skal kunne ivareta frilansmedlemmers behov. En ny frilansstrategi bør forankres i hele organisasjonen, og være resultat av en analyse av utviklingstrekk og rammebetingelser for kollektiv organisering av frittstående arbeidstakere. 

 

Det er grunn til å peke på arbeidet som er gjort i blant annet Dansk Journalistforbund, da de vedtok sin nye frilansstrategi i 2013.

 

 

Landsstyret har avviset forslaget fra NJ Frilans om at det skal utarbeides en ny frilansstrategi. Arbeidet for NJs frilansmedlemmer står allerede høyt på NJs agenda og kommer til å være det også i neste periode. Men arbeidet som er i gang og kommer til å fortsette i perioden bør ikke begrenses til en å dreie seg om utarbeidelsen av en frilansstrategi, men mer handle om hvordan vi løser de konkrete problemstillingene som frilanserne har i dag.

Landsstyret har isteden foreslått et nytt fjerde kulepunkt under «Et sterkere NJ» i forslaget til tiltaksplan.


Forslag nr. 53: Billigere kontingent for vikarer

Forslagsstiller: Dagbladets redaksjonsklubb

 

På grunn av de utfordrende tidene i bransjen og stadig nedbemanning i mediene, har NJs medlemstall gått relativt kraftig ned de siste årene. Rekruttering blir dermed enda viktigere framover.  Det har imidlertid vist seg at tilkallingsvikarer og andre vikarer i redaksjonene er vanskelig å rekruttere, blant annet på grunn av at de mener det er for dyrt og fordi de er usikre på hva NJ kan gjøre for dem. Styret i Dagbladets redaksjonsklubb foreslår at det vedtas å jobbe for å finne en modell der redaksjonelle medarbeidere som ikke er faste ansatte kan få en rabatt på NJ-kontingenten, f.eks en midlertidig videreføring av studentmedlemskap etc. I tillegg bør NJ jobbe for å informere vikarene bedre om hva organisasjonen kan hjelpe dem med. Dette bør NJ gjøre både direkte, og indirekte, gjennom klubber og lokallag. NJ bør samtidig jobbe for et bedre faglig tilbud for dem som ikke er faste.

 

 

Landsstyret har avvist forslaget fra Dagbladets redaksjonsklubb om at NJ skal ha en billigere kontingent for vikarer. Landsstyret mener at de vedtektsfestede begrunnelsene NJ har i dag for å gi medlemmer eller medlemsgrupper redusert kontingent er tilstrekkelige. Begrunnelsen for forslaget fra Dagbladets redaksjonsklubb inneholder informasjon om at NJs arbeid for midlertidige må å synliggjøres bedre. I forslaget til NJs tiltaksplan for 2017-2019 er det et kulepunkt som sier at «NJ skal være mer synlig med sitt arbeid.» og i dette oppfatter landsstyret at vi også skal sørge for at informasjonen om det NJ gjør for våre medlemmer, også de som er midlertidig ansatt, gjøres godt kjent og er synlig.


Forslag nr. 54: Økt fokus på å kjempe mot ulovlig bruk av midlertidig arbeidskraft

Forslagsstiller: Dagbladets redaksjonsklubb

 

Tilkallingsvikar- og vikarbruken i flere av de store redaksjonene er svært høy, og i mange tilfeller ulovlig. Det er et resultat av at gapet mellom hva man ønsker å være og hva man har ressurser til å være, har økt i takt med nedbemanningene de siste årene. Styret i Dagbladets redaksjonsklubb foreslår at NJ skal jobbe strategisk mot mediebedriftene for å påvirke eiere og ledelse til å redusere vikarbruken og basere seg på fast ansatte. Samtidig må NJ finne strategiske metoder for å kunne utfordre mediene som “jukser” på en enda mer effektiv måte.

 

 

Landsstyret har tatt inn forslaget fra Dagbladets redaksjonsklubb som en del av et nytt kulepunkt i landsstyrets forslag til tiltaksplan under overskriften «Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår» i kulepunkt 5.


Forslag nr. 55: Arbeid med sosiale medier

Forslagsstillere: Annette Hobson (klubbleder i NRKJ Dokumentar og Samfunn) og Mari Rollaug Evensen (klubbleder i NRKJ Rogaland).

 

Klubbene NRKJ Dokumentar og samfunn og NRKJ Rogaland foreslår med dette at teksten NRKJ forhandlet frem under lønnsoppgjøret 2016 om arbeid på sosiale medier, tas inn i NJs program og i NJs tiltaksplan.

 

Bakgrunnen er at vi mener dette bør komme alle som utfører redaksjonelt arbeid på sosiale medier til gode. Dette har blitt viktige arbeidsverktøy, men mange medlemmer møter en underliggende forventning om at det er noe som kan gjøres på fritiden.

 

Kravene til moderering i diskusjonstråder blir også stadig større, og vi mener at arbeid på sosiale medier i dag er en del av de redaksjonelle linjene og må anerkjennes på lik linje som annet redaksjonelt arbeid. For å øke bevisstheten rundt dette, bør teksten også inn i NJs program.

 

Vi foreslår med dette teksten: 

 • NJ skal jobbe for at avtalt arbeid med sosiale medier organiseres og godtgjøres på lik linje med annet (redaksjonelt og journalistisk) arbeid.

 

Landsstyret: Forslagsstillerne foreslår dette punktet både til NJs tiltaksplan for 2017-2019 og til NJs program. Landsstyret har tatt forslaget inn i NJs program, men ikke i tiltaksplanen. Landsstyret mener dette er et arbeid NJ alltid har støttet og jobbet for, og det vil være et løpende arbeid for NJ også i fortsettelsen. Landsstyret mener dette punktet hører hjemme i NJs program som et varig standpunkt for Norsk Journalistlag.


Forslag nr. 56: Den norske arbeidslivsmodellen

Forslagsstiller: NRKs Journalistlag

 

Under punktet "Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår" foreslår vi et nytt førstepunkt.

 • Jobbe for den norske arbeidslivsmodellen. 

Også i mediebransjen ser vi en klar tendens til at arbeidslivet blir hardere og mer autoritært. En rekke rapporter viser at medarbeidernes innflytelse på arbeidsplassen og egen arbeidshverdag blir stadig redusert. Tillitsvalgte opplever at deres involvering blir mindre, og at den reelle innflytelsen stadig blir svekket. Det formelle er på plass i avtale – og lovverk, men oftere og oftere opplever vi som tillitsvalgte at vi kommer for sent inn i prosesser, og at beslutningene er tatt på forhånd. Vi ser også at nedbemanning som følge av økonomi blir brukt som et vikarierende motiv for omstilling. Det er lettere å hente inn ny kompetanse utenfor bedriften, enn å heve kompetansen til dem som er ansatt. Den norske arbeidslivsmodellen er et viktig fundament i hele vår samfunnsoppbygning og derfor skal NJ jobbe for å bevare modellen.

 

 

Landsstyret har tatt dette forslaget inn som en del av et nytt kulepunkt i landsstyrets forslag til tiltaksplan under overskriften «Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår» kulepunkt 5 og foreslått et nytt punkt i NJs program som omhandler dette.


Forslag nr. 57: Forslag til NJs tiltaksplan 2017-2019

Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb

 

NJ står overfor økonomiske utfordringer som følge av at flere melder seg ut enn inn i organisasjonen. Samtidig med dette så vi i en rapport OJ utarbeidet i 2015/2016 at tillitsvalgte ikke hadde oversikt over hvem som jobbet som midlertidige/frilansere i redaksjonen deres. De tillitsvalgte ga tilbakemeldinger til OJ om at det var svært vanskelig å få den nødvendige oversikten av deres arbeidsgiver. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene ser OJ at de tillitsvalgte har behov for bistand fra NJ sentralt. OJ mener derfor at NJ sentralt må jobbe aktiv både for å ivareta de midlertidiges rettigheter og rekruttere i denne gruppen. For å kunne hjelpe og være relevante for de midlertidige må organisasjonen gjøre seg kjent med hvem denne gruppen består av. OJ foreslår derfor følgende endringer på NJs tiltaksplan for 2017-2019:

 

OJ foreslår følgende nytt punkt fem under «Et sterkere og mer synlig NJ»:

 • NJ skal ha minst én stilling dedikert til verving og oppsøkende støtte til rekruttering i klubber og lag.

OJ forslår som nytt punkt to under «Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår»:

 • NJ skal motarbeide svekkelsen av tillitsvalgtes innflytelse i mediebedriftene. NJ skal søke å gjøre dette i samarbeid med arbeidsgiver- og redaktørorganisasjonene.

OJ forslår som nytt punkt tre under «Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår»:

 • NJ skal motarbeide svekkelse av arbeiderrettigheter, som følger av ulovlige kontrakter og misbruk av løse arbeidsforhold.

 

Landsstyret har avvist forslaget fra OJ om at en stilling skal dedikeres til verving og oppsøkende støtte til rekruttering i klubber og lag. NJs sekretariatsleder disponere NJs stab slik at sekretariatet slik det er hensiktsmessig for å gjennomføre driften av NJ og løse de oppgavene som organisasjonen krever, og det bør ikke være slik at NJs landsmøte definerer spesifikke oppgaver som skal dedikeres ansatte i NJs sekretariat. Landsstyret leser dog forslaget fra OJ også dit at det er et ønske og behov fra organisasjonen for å prioritere rekruttering av nye medlemmer til NJ i perioden. Det er også landsstyret opptatt av og under overskriften «Et sterkere NJ» er dette prioritert i første kulepunkt « NJ skal jobbe for å øke organisasjonsgraden - særlig blant frilansere og i produksjons- og teknologimiljøene.».

Nytt punkt to under «Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår»:

• NJ skal motarbeide svekkelsen av tillitsvalgtes innflytelse i mediebedriftene. NJ skal søke å gjøre dette i samarbeid med arbeidsgiver- og redaktørorganisasjonene.

Nytt punkt tre under «Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår»:

• NJ skal motarbeide svekkelse av arbeiderrettigheter, som følger av ulovlige kontrakter og misbruk av løse arbeidsforhold.

 

Landsstyret har tatt intensjonen i disse forslagene inn som en del av et nytt kulepunkt i landsstyrets forslag til tiltaksplan under overskriften «Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår» kulepunkt 5 og foreslått et nytt punkt i NJs program som omhandler dette.


Forslag nr. 58: Mediemangfold og kompetanse tillitsvalgte

Forslagsstiller: Bergen Journalistlag 

 1. NJ skal jobbe for å opprettholde mediemangfoldet i Norge, deriblant en kommersiell allmennkringkaster med norskprodusert innhold og hovedkontor utenfor Oslo.
 2. NJ skal arbeida for å styrka kompetansen til sine tillitsvalde, herunder klubbleiarar, konsernlag og lokallag.

 

Landsstyret mener tiltakspunkt 3 under «Et sterkere NJ» og tiltakspunkt 3 « Forsvare fri, kritisk og uavhengig journalistikk» tar opp i seg forslagene fra BJ. Når det gjelder forslaget fra BJ om medeiemangfold er dette også tatt inn i forslag til uttalelse fra landsstyret.


Forslag 65. Kompetanse, nytt første punkt

Forslagsstiller: Gunnar Kagge, Aftenposten

 

Sikre lønns- og arbeidsbetingelser som gjør yrket attraktivt. Jobbe for at arbeidsgiverne følger opp sitt ansvar for kompetanseøkning.


Forslag 67. Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår

Forslagsstiller: Agder Journalistlag

 

kulepunkt to:
jobbe for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår i redaksjoner [som er rammet av nedbemanning] i omstilling.


Forslag 69. Samarbeid mellom bransje og utdanning

Forslagsstiller: NJ Student

 

jobbe for en nærhet mellom bransjen og journalistutdanningene


Forslag 70. Tillegg til forslag nr. 50

Forslagsstiller: Geir Økland

 

Tillegg til kulepunkt to under "Forsvare fri, kritisk og uavhengig journalistikk":

 


Forslag 71. Endring i forslag nr. 50

Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Journalistlag

 

Foreslår å legge til følgende i punktet "Jobbe for å øke frilanserenes honorarer i mediebransjen, og innarbeide nye veiledende satser": "... ,og jobbe inn mot redaksjonene for at gapet mellom de veiledende satsene og den reelle utbetalingen blir tettet".

 


Forslag 72. Tillegg til forslag nr. 50

Forslagsstiller: Rolf Johansen NRKJ

 

Arbeide for ulovlige midlertidige ansettelser og for at journalister skal ansettes direkte i mnediebedriftene


Forslag 73.

Forslagsstiller: Anne Berit Larsen

 

Omstilling og nedbemanning

Jobbe for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår under omstilling og i redaksjoner som er rammet av nedbemanning.

 


Forslag 75. Til forslag nummer 50

Forslagsstiller: Frank Lynum

 

Endre første kulepunkt til:
*Jobbe mot sammenblanding av redaksjonelt og ikke redaksjonelt innhold slik at publikum ikke er i tvil om hva som er uavhengig journalistikk, og i tillegg jobbe for å øke publikums tillit og troverdighet til redaksjonelle medier.


Forslag 90. Tiltaksplan 2017-2019

Forslagsstiller: Redaksjonskomite tiltaksplan, program og økonomiske retningslinjer

 

Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår

 

NJ skal:

- Motarbeide oppsigelser, styrte sluttpakker og andre tvangstiltak samt brudd på ansiennitetsprinsippet.

- Arbeide mot ulovlige midlertidige ansettelser og for at journalister skal ansettes direkte i mediebedriftene.

- Jobbe for innstramming i adgangen til midlertidige ansettelser og  styrking av ansattes og tillitsvalgtes rettigheter i arbeidsmiljøloven.

- Revidere tariffpolitikken til NJ med deltagelse fra hele organisasjonen. 

- Sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser og tariffavtaler som gjør yrket attraktivt. 

- Jobbe for at arbeidsgiverne følger opp sitt ansvar for kompetanseutvikling.

- Jobbe for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår i redaksjoner som er rammet av nedbemanning.

- Jobbe for å øke frilansernes honorarer i mediebransjen og innarbeide nye veiledende satser.

 

Forsvare fri, kritisk og uavhengig journalistikk

 

NJ skal:

- Jobbe mot sammenblanding av redaksjonelt og ikke-redaksjonelt innhold. Publikum skal ikke være i tvil om hva som er uavhengig journalistikk.

- Jobbe for å øke publikums tillit og troverdighet til redaksjonelle medier.

- Jobbe for å utvikle og utvide støtteordninger og rammebetingelser for journalistikk.

- Jobbe for mediemangfold.

- Jobbe for at offentlighetsprinsippene etterleves.

 

Et sterkere NJ

 

NJ skal:

- Jobbe for å øke organisasjonsgraden - særlig blant frilansere og i produksjons- og teknologimiljøene.

- Være mer synlig med sitt arbeid.

- Styrke og støtte tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen.

 

Minst to av landsstyremøtene i perioden bør holdes utenfor Oslo.

Landsstyrets økonomiske og politiske prioriteringer skal sikre en bærekraftig økonomi innen 2020.