Forlag til sak 4: Vedtekter


Forklaring

  • Tekst som foreslås fjernet markeres med rød skrift og klammeparentes [slik]
  • Tekst som foreslås inn i vedtektene markeres med blå fet skrift slik 

Forslag nr. 12: Endring av § 3 C. Studenter

Forslagsstiller: Landsstyret 

 

Studenter som har journalistikk som yrkesmål, kan bli studentmedlem. Studenter kan opprettholde sitt studentmedlemskap for ett år etter avsluttet studium.


Forslag nr. 13: Endring av § 7. Innmelding/opptak (femte avsnitt)

Forslagsstiller: Landsstyret

 

[Flytting] Lokallagstilhørighet

 

[Ved flytting overføres medlem av NJ automatisk til] Medlemmer tilhører det lokallag hans eller hennes [nye] arbeidssted hører inn under. Tvister vedrørende et medlems lokallagstilhørighet avgjøres av arbeidsutvalget etter at de berørte lokallag og vedkommende medlem har hatt anledning til å uttale seg.


Forslag nr. 14: Endring av § 11 Eksklusjon (første avsnitt)

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Medlemmer som klart motarbeider NJs formål eller opptrer i strid med de plikter som nevnt i vedtektenes § 14 første ledd kan ekskluderes varig eller for et begrenset tidsrom. Enkeltmedlemmer og organisasjonsledd i NJ kan foreslå eksklusjon. Vedtak treffes av landsstyret etter innstilling fra arbeidsutvalget.


Forslag nr. 15: Endring av § 13 Medlemsrettigheter og ny § 33.6 Publikasjon

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Slette § 13 A andre avsnitt tredje kulepunkt

  • [Medlemsbladet Journalisten]

 

Ny § 33.6

 

§ 33.6 Publikasjon

Norsk Journalistlag eier og utgir en redaksjonelt uavhengig publikasjon, og denne redigeres i samsvar med Redaktørplakaten og norske mediers felles etiske regelverk, slik det blant annet er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.


Forslag nr. 16: Endring av § 18 Landsmøtets sammensetning

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Landsmøtet består av 149 delegater:

 

A. Landsstyrets faste medlemmer. Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som delegater fra lag eller klubber.

 

B. [2 delegater fra hvert av lagene – lokallag, konsernlag, studentlag og NJ Frilans.] En delegat fra hvert lokallag, en delegat fra hvert konsernlag, en delegat fra NJ Frilans, og to delegater fra NJ Student.

 

[De øvrige delegater fordeles slik, med utgangspunkt i medlemstelling seks måneder før landsmøtet starter:

1. NJ Frilans skal ha en andel som tilsvarer lagets andel av NJs samlede medlemsmasse.

2. Klubblederen eller annen tillitsvalgt i de 40 største klubbene. Dersom flere klubber er nummer 40, utvides antallet delegater tilsvarende, på bekostning av utjevningsmandatene.

3. De resterende delegater fordeles på lokallag som i forhold til sin andel av NJs samlede medlemsmasse er underrepresentert etter at representantene for lokallagene og de 40 største klubbene er fordelt.

4. Lokallagene velger utjevningsdelegatene blant klubbledere og andre tillitsvalgte utenom de 40 største klubbene. Ved forfall kan utjevningsdelegatene velges blant alle tillitsvalgte i laget.

5. Fordelingen fastsettes av landsstyret.]

 

C. Redaksjonsklubbene samt NJ Frilans sender delegater ut fra følgende nøkkel etter en medlemsopptelling som foretas seks måneder før landsmøtet:

• 30 – 99 medlemmer: En delegat

• 100 – 199 medlemmer: To delegater

• 200 – 299 medlemmer: Tre delegater

• 300 – 399 medlemmer: Fire delegater

• osv.

 

D. En delegat som hvert lokallag tildeler en klubb som ikke er representert etter bokstav C.

 

E. Det resterende antall delegater fordeles på lokallag som i forhold til sin andel av NJs samlede medlemsmasse er underrepresentert etter at delegatene er fordelt etter bokstav C og D. Disse delegatene velger lokallagene blant tillitsvalgte i klubber som ikke er representert etter bokstav C og D. Ved forfall kan utjevningsdelegatene velges blant alle tillitsvalgte i laget.

 

F. Fordelingen fastsettes av landsstyret.


Download
Presentasjon av forslaget om ny delegatfordeling
Delegatfordeling.pdf
Adobe Acrobat Document 555.1 KB

Forslag nr. 17: Endring av § 18. Landsmøtets sammensetning

Forslagsstiller: Styret i NJ i Amedia

  

Landsmøtet består av 149 delegater: 

  

A. Landsstyrets faste medlemmer. Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som delegater fra lag eller klubber.

  

B. [2] 1 delegat[er] fra hvert av lagene – lokallag, konsernlag, studentlag [og NJ Frilans]

  

C. De øvrige delegater fordeles slik, med utgangspunkt i medlemstelling seks måneder før landsmøtet starter:

 

1. NJ Frilans skal ha en andel som tilsvarer lagets andel av NJs samlede medlemsmasse.

 

[2. Klubblederen eller annen tillitsvalgt i de 40 største klubbene. Dersom flere klubber er nummer 40, utvides antallet delegater tilsvarende, på bekostning av utjevningsmandatene.

 

3. De resterende delegater fordeles på lokallag som i forhold til sin andel av NJs samlede medlemsmasse er underrepresentert etter at representantene for lokallagene og de 40 største klubbene er fordelt.

Lokallagene velger utjevningsdelegatene blant klubbledere og andre tillitsvalgte utenom de 40 største klubbene. Ved forfall kan utjevningsdelegatene velges blant alle tillitsvalgte i laget.]

 

2. Den største klubben får 4 delegater.

 

3. De neste åtte klubbene, rangert etter størrelse, får 3 delegater hver.

 

4. De neste to klubbene, rangert etter størrelse, får 2 delegater hver.

 

5. De neste klubbene, rangert etter størrelse, får 1 delegat hver til det gjenstår 20 delegater å fordele.

 

6. De resterende 20 delegatene fordeles med 1 på hvert lokallagsområde. Vedkommende lokallag velger en delegat fra en klubb i lokallagsområdet, med 10 eller flere medlemmer, som ikke vil bli representert på landsmøtet etter bokstav A, B og C 1-5.

  

Dette forslaget ble avvist av landsstyret.


Forslag nr. 18: § 18 C, pkt. 3: Valg av utjevningsdelegater

Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb

 

OJ foreslår som nytt andre avsnitt under § 18 C, pkt. 3:

 

Lokallagene velger utjevningsdelegatene blant klubbledere og andre tillitsvalgte i laget.

 

Erstatter:

 

[Lokallagene velger utjevningsdelegatene blant klubbledere og andre tillitsvalgte utenom de 40 største klubbene. Ved forfall kan utjevningsdelegatene velges blant alle tillitsvalgte i laget.]

 

 

Forslaget ble avvist av landsstyret. Landsstyret mener at forslaget i tillegg blir uaktuelt dersom de foreslåtte endringene blir vedtatt.


Forslag nr. 19: Endring av § 20 B Saksliste (fjerde avsnitt)

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Forslag til saksliste, samt landsstyrets innstillinger, beretning og regnskap, sendes lagene og klubbene senest fire uker før landsmøtet.


Forslag nr. 20: Endring av § 21 Valg fjerde avsnitt

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Senest to uker før landsmøtet offentliggjør valgkomiteen en liste over [innkomne forslag på] foreslåtte kandidater.


Forslag nr. 21: Endring av § 21 Valg (femte avsnitt)

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Valgkomiteen [legger fram] presenterer sin [endelige] innstilling til landsstyret og varaplasser senest [som første punkt den] dagen før valget foretas. Valgkomiteens innstilling kan bare inneholde kandidater som har sagt seg villige til å motta valg. Valgkomiteens dissenser skal angis samt hvilke av komiteens medlemmer som avgir flertalls-/mindretallsinnstillingen.


Forslag nr. 22: Endring av § 23 Ekstraordinært landsmøte

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret finner det nødvendig, eller når årsmøtene i minst 5 [lokal]lag, med minst 1/5 av NJs medlemmer, krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel, og senest 3 måneder etter at lovlig krav er fremsatt. På det ekstraordinære landsmøtet behandles bare den eller de saker som er grunnlag for innkallingen.


Forslag nr. 23: Endring av § 24 Valgkomite, valg og sammensetning

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Landsmøtet velger valgkomité på 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer. Landsmøtet velger komiteens leder.


Forslag nr. 24: Endring av § 26 Landsstyret (andre avsnitt)

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Styret velges for landsmøteperioden. Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Til landsstyret velges [11] åtte varamedlemmer.


Forslag nr. 25: Endring av § 26 Landsstyret (fjerde avsnitt)

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Til slutt velges varamedlemmene i rekkefølge fra første til og med [ellevte] åttende varamedlem.


Forslag nr. 26: §§ 26 og 30: Valg av arbeidsutvalg

Forslagsstiller: Redaksjonen i Klassekampen

 

I dag er § 26 og § 30 slik: 

 

[§ 26. Landsstyret, valg og sammensetning

Landsmøtet velger et landsstyre på 15 medlemmer, inklusiv leder og nestleder.

Styret velges for landsmøteperioden. Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Til landsstyret velges 11 varamedlemmer.

Landsmøtet velger landsstyrets medlemmer i denne rekkefølge: Leder og nestleder, og deretter styremedlemmer, slik at antallet til sammen blir 15.

Til slutt velges varamedlemmene i rekkefølge fra første til og med ellevte varamedlem.]

 

[§ 30. Arbeidsutvalg

Landsstyret velger seg imellom et arbeidsutvalg på 4 medlemmer, i tillegg til 1. og 2. vararepresentant.

Utvalget skal bestå av leder, nestleder og 2 styremedlemmer. Minst ett medlem og ett varamedlem skal velges blant styremedlemmene utenfor Oslo.]

 

Vi gjer framlegg om å endre det til at landsmøtet vel arbeidsutvalet. Dermed blir ny § 26 slik:

 

§ 26. Landsstyret, valg og sammensetning

Landsmøtet velger et landsstyre på 15 medlemmer, inklusiv leder og nestleder.

Styret velges for landsmøteperioden. 

Disse velges ved særskilt valg: Leder, nestleder, to medlemmer av arbeidsutvalget og to nummererte varamedlemmer av arbeidsutvalget. Minst ett medlem og ett varamedlem av arbeidsutvalget skal velges blant styremedlemmene utenfor Oslo.

 

Til landsstyret velges 11 varamedlemmer.

Landsmøtet velger landsstyrets medlemmer i denne rekkefølge: Leder, nestleder, arbeidsutvalgsmedlemmer, varamedlemmer til arbeidsutvalget, og deretter styremedlemmer, slik at antallet til sammen blir 15. 

Til slutt velges varamedlemmene i rekkefølge fra første til og med ellevte varamedlem.

 

Som ein konsekvens av dette vil § 30 bli stroken. 

 

Grunngjeving: 

I realiteten har medlemene av arbeidsutvalet meir makt enn andre medlemer av landsstyret. Det er viktig å gje organisasjonen reelt høve til å velje sine øvste tillitsvalde, og derfor bør valet av desse skje i landsmøtesalen. Det vil gje ein meir open debatt om kven som styrer NJ.

 

 

Landsstyret har avvist forslaget, og begrunnelsen er følgende:

 

Det er landsstyret som bør velge hvem som skal sitte i arbeidsutvalget,og ikke valgkomiteen som legger frem forslag til landsmøtet.

 

Dette bør skje etter at erfarne og nye landsstyremedlemmer er blitt bedre kjent med hverandre, og lettere kan utpeke de to som sammen med politisk ledelse skal være det saksforberedende organet til landsstyret.

Politisk ledelse sin oppfatning om hvilke to landsstyremedlemmer som skal utpekes, har ved tidligere valg vært lyttet nøye til. Det sikrer et godt og effektivt samarbeid i full åpenhet for resten av landsstyret.

Dagens landsstyre har tillit til at også fremtidige landsstyrer og politiske ledere selv vil være i stand til å sette sammen et godt AU.

 

Landsstyret understreker også at forslaget fra Klassekampen trolig vil ha motsatt effekt av hva intensjonen bak det er. Et AU som er utpekt av landsmøtet vil kunne oppfattes som om det har mer makt enn hva dagens ordning tillegger AU.


Forslag nr. 27: Endring § 27. Landsstyrets funksjon (fjerde avsnitt)

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Landsstyret velger blant sine medlemmer ny nestleder dersom leder eller nestleder må erstattes i perioden. Ved sykefravær ut over tre uker, skal det vurderes å konstituere ny nestleder.


Forslag nr. 28: Endring § 27. Landsstyrets funksjon (13. avsnitt)

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Ekstraordinært landsstyremøte innkalles dersom fem [6 lokal]lag, 6 landsstyremedlemmer eller NJs arbeidsutvalg krever det.


Forslag nr. 29: Endring § 33.1 Representativitet (første avsnitt)

Forslagsstiller: Landsstyret

 

NJs organisasjon skal være tuftet på representativitet. Lokallagene skal ha representative årsmøter, som sikrer redaksjonsklubbenes og frilansernes innflytelse.


Forslag nr. 30: Endring § 33.1 Representativitet (andre avsnitt)

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Hvert enkelt lag velger selv hensiktsmessig fordelingsnøkkel for hvor mange representanter som har stemmerett fra de ulike [klubbene] organisasjonsleddene. 


Forslag nr. 31: Endring § 33.2 A. Formål

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Lokallagene skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et bindeledd mellom medlemmene i lokallagets område, og mellom medlemmene og NJs sentrale organer. Lokallagenes hovedoppgave er å skape felles møtepunkter for medlemmene på tvers av medieplattformer og arbeids- og oppdragsgivere.


Forslag nr. 32: Nytt fjerde kulepunkt i § 33.2 B. Lokallagets oppgaver

Forslagsstiller: Landsstyret

  • å følge opp arbeidet i studentlag i lokallagets område

Forslag nr. 33: Nytt femte kulepunkt i § 33.2 B. Lokallagets oppgaver

Forslagsstiller: Landsstyret

  • koordinere kontakten mellom lokallagets styre, klubbene og frilanserne i lokallaget slik at de blir integrert i lagets arbeid og aktiviteter

Forslag nr. 34: Frilansansvarlige i lokallagene

Forslagsstiller: NJ Frilans

 

For å følge opp vedtaket fra Landsmøtet i 2015 om å gi frilansere fullt medlemskap i lokallagene, og arbeidet siden dette vedtaket med å integrere frilanserne i lokallagenes arbeid, foreslår vi følgende tillegg til lokallagenes oppgaver, under dagens § 33.2 Lokallagene:

 

B. Lokallagets oppgaver

  • Lokallagene skal ha en frilansansvarlig som koordinerer kontakten mellom lokallagets styre, klubbene og frilanserne i lokallaget.

Begrunnelse:

 

Det har skjedd mye positivt etter landsmøtevedtaket i 2015, der frilanserne ble direkte medlemmer i lokallagene der de bor med fulle rettigheter. Flere lokallag har jobbet godt med å inkludere frilansere i sine aktiviteter, sørget for representasjon til årsmøtene og noen har valgt frilansere til verv i lokallaget.

 

Men erfaringen viser også at vi har utfordringer med å engasjere frilanserne i lokallagene, og med å få lokallagstyrene til å holde kontakten med frilanserne. Siden frilanserne ikke har egne klubber, har informasjonsflyten vært mindre stabil enn overfor klubbenes medlemmer, og til tider litt personavhengig. Hvem som har fått informasjon fra lokallagets styre, innkalling til årsmøtene osv., har ikke vært vedtektsfestet og til tider fungert tilfeldig. 

 

Vi mener at en presisering av lokallagenes oppgaver om å velge en frilansansvarlig som får ansvaret for kontakten mellom lokallagets frilansere og lokallaget for øvrig, kan plassere ansvaret uten å gripe inn i lokallagenes demokrati. 

 

Frilanserne er og bør være en ressurs for lokallagene, på linje med andre medlemmer. Mange frilansere har erfaring fra å jobbe med faglige møter og konferanser, og journalisterfaring fra fagområder som kan supplere lokallagenes øvrige medlemmer i forbindelse med aktiviteter og tiltak. Det bør være et mål i alle lokallag å aktivisere også frilanserne, selv om de ikke har egne klubber.

 

NJ Frilans har et system med regionkontakter, tidligere kalt lokalkontakter, som utpekes eller velges sentralt. Vi mener hoveddelen av frilansernes deltakelse lokalt best drives nedenfra, i lokallagene selv, og ikke via sentralt utpekte «tillitsvalgte». I de fleste lokallagene er grunnlaget for egne frilansaktiviteter erfaringsmessig for tynt, og det er neppe heldig å bruke kreftene på parallelle faglige aktiviteter der medlemsgrunnlaget er begrenset.

 

Der det likevel er grunnlag for egne lokale frilansaktiviteter, mener vi at NJ bør prioritere å innlemme dette i lokallagene, f.eks. ved at en frilansansvarlig eller frilanskontaktjobber særskilt med frilansinteresser i samarbeid med lokallagets øvrige tillitsvalgte. Dette er lokallagene selv best rustet til å drive. NJ Frilans bruker i dag deler av budsjettet til å dekke spesielle kurs og møteaktiviteter for frilansere der det er grunnlag for det, og vi mener dette kan fortsetteselv om aktivitetene koordineres i lokallagene.

 

 

Landsstyret har inkorporert dette forslaget i «Nytt femte kulepunkt i § 33.2 B. Lokallagets oppgaver».


Forslag nr. 35: Endring i § 33.2 B. Lokallagets oppgaver (tredje avsnitt)

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer skal ha møte- og talerett i lokallagets styre. [Frilansernes lokalkontakter og] Landstyremedlemmer fra lokallaget innkalles også til lagets aktiviteter.


Forslag nr. 36: Endring i § 33.2 D. Vedtekter

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Lokallagenes vedtekter fastsettes på lokallagenes årsmøte. [Vedtektene eller endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs Arbeidsutvalg.]


Forslag nr. 37: Endring 33.3 B. Organisering

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Frilansmedlemmer i NJ er organisert i NJ Frilans og lokallaget der de bor.


Forslag nr. 38: Endring 33.3 E. Vedtekter

Forslagsstiller: Landsstyret

 

NJ Frilans vedtekter fastsettes på årsmøtet. [Vedtektene eller endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs arbeidsutvalg.]


Forslag nr. 39: Endring 33.4 A. Formål

Forslagsstiller: Landsstyret

 

Konsernlagene skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et bindeledd mellom medlemmene, og mellom medlemmene og NJs sentrale organer. Konsernlagenes hovedoppgave er å ivareta medlemmenes interesser overfor konsernene.


Forslag nr. 40: Slette kulepunkt 2 i § 33.4 B. Definisjon

Forslagsstiller: Landsstyret

  • [Bør omfatte mer enn 250 medlemmer]

Forslag nr. 41: Endre § 33.5. Vedtekter

Forslagsstiller: Landsstyret

 

[Studentlagets] NJ Students vedtekter fastsettes på det årlige møtet. [Vedtektene eller endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs arbeidsutvalg. Studentlagets] NJ Students vedtekter må ikke inneholde bestemmelser som strider mot NJs vedtekter. Vedtektene skal inneholde regler om styrets sammensetting og valg.


Forslag nr. 42: Ny overskrift § 34.1

Forslagsstiller: Landsstyret

 

§ 34.1 Redaksjonsklubber


Forslag nr. 43: Endre andre kulepunkt § 34.1 andre avsnitt

Forslagsstiller: Landsstyret

  • informere enkeltmedlemmene og tilknyttede frilansmedlemmer og trekke dem med i klubbens arbeid

Forslag nr. 44: Redaksjonelle endringer

Download
Redaksjonelle endringer
Redaksjonelle endringer.pdf
Adobe Acrobat Document 284.6 KB

Forslag 62

Forslagsstiller: Arne Ingmar Eggen

 

Forslag nr 21: Dagen før skal endres til 24 timer før


Forslag 63. Journalisten

Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb

 

Slette § 13 A andre avsnitt, tredje kulepunkt

 

[Medlemsbladet Journalisten]

 

Ny § 33.6

 

§ 33.6 Journalisten

Norsk Journalistlag skal eie og utgi Journalisten, en redaksjonelt uavhengig publikasjon. Denne redigeres i samsvar med redaktørplakaten og norske mediers felles etiske regelverk, slik det blant annet er nedfelt i vær varsom-plakaten.